Om SHR

1928 bildade 12 homeopater Sveriges första alternativmedicinska sammanslutning Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR). SHR är öppet för alla yrkesverksamma homeopater och djurhomeopater som uppfyller förbundets krav på såväl basmedicinsk som homeopatisk utbildning. Medlemskapet i SHR omprövas varje år. I förbundets stadgar krävs att medlem tillvaratar varje möjlighet till fortbildning. Sådan utbildning ges bla genom seminarier i SHR:s regi. Medlemskap i Svenska Homeopaters Riksförbund garanterar såväl mot patienter som myndigheter att vederbörande innehar ett tillräckligt mått av yrkesskicklighet för att kunna utöva homeopatisk terapi. Det visar också att terapeuten är adekvat utbildad och innehar ansvarsförsäkring.

SHR har en aktiv stark styrelse och god ekonomi samt är det största homeopatiförbundet i Sverige.
Medlemsavgiften är 2300 kr/år, bestäms vid årsmötet varje år.

SHR-Auktorisation
Auktoriserad medlem: är den som har av SHR godkänd såväl medicinsk som homeopatisk utbildning. Den medicinska delen skall motsvara minst 60 högskolepoäng, den homeopatiska delen minst 600 lärarledda timmar. Auktoriserad medlem skall driva en praktik som uppfyller alla de krav som myndigheter och SHR ställer. Medlemmen skall dessutom inneha patientförsäkring.

Grundförsäkring

Försäkringen gäller för alla medlemmar som betalat sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Genom medlemskapet i SHR får man automatiskt följande försäkringsmoment:

– Egendomsförsäkring (praktik)
– Ansvarsförsäkring
– Behandlingsskadeförsäkring
– Rättsskyddsförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Extrakostnadsförsäkring
– Kundolycksfallsförsäkring
– Tjänstereseförsäkring

Årspremie: 840 kr

Grundförsäkring för medlemmar i SHR

Adekvat Försäkring AB Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Tel 0470-70 40 50

info@adekvatforsakring.se