Två teorier och Homeopati

1. Resonanshomeopatin

En kortfattad beskrivning

Hans Elvesjö
Vibrationsmedicinen bygger på idén att universum är ett kosmiskt hologram. Universum ses som en hierarki av hologram på mikro- och makronivå. Resonanshomeopatitolkningen hänvisar bl a till att vattenmolekylkonfigurationer (memory of water) är överförare av elektromagnetisk information som sedan förstärks genom resonans i kroppen och därmed elimineras sjukdomen. Resonansfrekvensteorin fungerar bra på mikroorganismer men inte på makroorganismer (med undantag för sjukdomar som orsakas av mikroorganismer).

Rife (1920-talet) kom på att varje organism hade sin egen resonansfrekvens. Han kunde förstöra vanliga bakterier, bota kroniska infektioner och även bota cancer genom att förstöra mikroorganismerna som orsakade sjukdomen. Resonansfrekvensteorin kan användas för att döda mikroorganismer men den kan inte användas på makroorganismer (med undantag för sjukdomar orsakade av mikroorganismer).
Vibrationsmedicinen utgår ifrån att organismen styrs av ett osynligt eteriskt (själsligt) holografiskt mönster som växelverkan med den materiella kroppen. Var själva resonansen äger rum vet man inte: kropps- eller själsnivå.

Enligt likhetslagen väljs ett medel för att det kan frambringa symtom hos en frisk människa som liknar symtomen hos en sjuk person. Genom att matcha patientens symtomkomplex med den kända medlets symtombild uppstår en korrekt vibrationsmatchning mellan patienten och det valda medlet. Medlet väljs för att genom resonans stimuleras få den fysiska kroppen att återgå till sitt harmoniska hälsotillstånd. Den fysiska kroppen har samma frekvens som kroppens osynliga eteriska mönster. Om medlets frekvens liknar patientens frekvens inträffar en resonans och medlets energi överförs till patientens holografiska energisystem och därmed eliminerar sjukdomen så att patienten blir botad.

1. Medlet har ett vibrationsminne (mätbar frekvens där det osynliga holografiska mönstret har samma frekvens).
2. Medlets vibrationsenergi överförs till patientens eteriska energisystem som växelverkar med kroppen.
3. Om medlet (Y Hz) och den sjuka patienten (Y Hz) har ungefär samma frekvens kommer patientens frekvens att förstärkas genom resonans (försvarsmekanismen) och därmed elimineras sjukdomen och patienten blir frisk (X Hz). En frisk patient vibrerar vid en viss frekvens (X Hz) och samma patient vid en viss sjukdom vibrerar på en annan frekvens (Y Hz). Medlet har alltså frekvensen Y Hz.

Obesvarade frågor:
Hur överförs vibrationen i kroppen?
På vilken nivå har det homeopatiska medlet effekt? Själs- eller kroppsnivå?
Var resonansen äger rum är inte känd. Själs- eller kroppsnivå?
Hur lagras informationen i vattenmolekylerna?

Vibrationsmedicin
Den osynliga förbindelsen mellan den fysiska kroppen och de själsliga krafterna är nyckeln till att förstå det inre sambandet mellan krafter och energi enligt vibrationsmedicinen. Man vill också se medvetandet som en slags energi som är integrerad med cellerna i den fysiska kroppen.
Vibrationsmedicinen har en teknisk utgångspunkt nämligen hologrammet. Förutsättningen är att universum är ett kosmiskt hologram. Ett hologram är en tredimensionell bild skapad av energiinterferensmönster. Interferens är förstärkning och försvagning av vågrörelser. I ett hologram innehåller varje del helheten dvs en bit av ett hologram av ett äpple innehåller hela äpplet i miniatyr. Symboliskt skulle man kunna säga att den holografiska principen att ”varje del innehåller det hela” kan överföras till den flercelliga organismen, där varje del är en cell. DNA i varje cell innehåller information för att bygga upp hela kroppen kan jämföras med den holografiska principen att varje del innehåller information om det hela. Vad DNA inte förklarar är hur de nya differentierade cellerna hittar till sin rätta plats i den växande människokroppen. Den eteriska (själsliga) kroppen är ett holografiskt energifält med kodad information för hela kroppens utveckling. Genernas DNA vägleder de molekylära processerna på det kroppsliga planet samtidigt som den eteriska kroppen vägleder formens utveckling i nära samarbete med den genetiska processen. På kvantumnivå är all materia frusen, särskilt energifälten (t ex fruset ljus). Den eteriska kroppen är sammansatt av materia med högre frekvens än vanlig materia. Livskraften vägleds av den eteriska kroppens holografiska fält. Homeopati kan påverka dessa eteriska fält så att bot sker.
Vibrationsmedicinen botar sjukdom genom att påverka den eteriska kroppens energifält.

Sökandet efter den eteriska kroppen

Burr vid Yale University upptäckte något som kan stödja idén om en holografisk energikropp. Han fann att salamander hade ett energifält format som en vuxen salamander. Ett sådant energifält innehade, menade han, all information för salamanderns hela utveckling. Han upptäckte också att detta fält innehöll en elektrisk axel längs ryggraden och hjärnan. En sådan axel fanns också i det obefruktade ägget.
Kirlianfotografi är en teknik där man använder hög frekvens, hög spänning (V) och låg ström (A) när man fotograferar levande objekt. Burr och Kirlian fann att sjukdomar som cancer orsakade förändringar av det elektromagnetiska fältet hos organismen. Runt det levande objektet bildas en korona. Den består av elektroner som strömmar ut från objektet. ”Fantomlövet” anses vara ett bevis för organismers holografiska natur. Skär man bort en del av lövet och Kirlianfotograferar det stympade lövet, ser man hela lövet.

Universum är ett kosmiskt hologram
I universum är materia ett interferensmönster. Den eteriska kroppen kan sägas bestå av ”eterisk materia”. Eftersom denna materia har hög frekvens beter den sig annorlunda. Materia i det fysiska universum är materia med en viss täthet och en viss lägre frekvens. Den eteriska kroppen är ett energiinterferensmönster med samma karakteristika som ett hologram. Om det är sant att detta kosmiska hologram existerar så innehåller varje del av universum information om hela universum. Det kosmiska hologrammet ändras hela tiden. När en förändring sker någonstans i universum förändras samtidigt hela universums struktur. Hologram kan genereras från interferensmönster från elementarpartikelnivå till makrokosmisk nivå.

Medvetandet
Det mänskliga medvetandet har förmåga att hämta och omkoda information på långa avstånd inom många holografiska nivåer. Sammanhängande och fokuserat medvetande når högre medvetandenivåer som t ex hierarkiska informationsnivåer i strukturer som materia/energifält och själva rymden.
Människans multidimensionella anatomi
Människans kropp kan indelas i delkroppar
1. a. Fysiska kroppen (planet)
b. Meridiansystemet
c. Eteriska kroppen (Energifält till den fysiska kroppen)
2. Astralkroppen (Känsloplanet)
3. Mentala kroppen (planet)

Om materia betraktas som fruset ljus så måste materian ha en viss frekvens. Skillnaden mellan vanlig materia och eterisk materia är frekvensen. Det är anledningen till dessa båda slag av materia kan existera samtidigt. I den fysiska kroppen finns den eteriska kroppen. Om den eteriska kroppen blir störd blir följden en fysisk sjukdom. Många sjukdomar börjar först i den eteriska kroppen för att därefter visa sig som en sjukdom. Utbytet mellan de två kropparna sker via energikanalsystem. Det är två system som integrerar med den eteriska och den fysiska kroppen nämligen meridiansystemet och chakra-nadis-systemet.

Meridiansystemet
Akupunkturens meridiansystem är ett energikanalsystem. När flödet av energi till organen blir blockerat eller kommer i obalans påverkar det organen på ett negativt sätt dvs organen blir sjuka. Professor Kim (Korea på 1960-talet) kunde påvisa akupunkturmeridianerna med hjälp av radioaktiva isotoper. Kanalerna liknade ett rörledningssystem där rören hade en diameter av 0,5 – 1,5 tusendels millimeter. Kanalerna var ett system för sig oberoende av cirkulationssystemet.
Detta system delas i fem finare system som finns över hela kroppen:
1. Internal Duct system: friflytande kanaler i blodkärls- och lymfatiska systemet.
2. Intra-External Duct system: kanaler på ytan av interna organ.
3. External Duct system: kanaler på utsidan av kärlen i blodkärls och lymfatiska systemet.
4. Superficial Duct system: kanaler som används av akupunktör.
5. Neural Duct system: kanaler längs det centrala och perifera nervsystemet.
Kim fann också att kanaler hade förbindelse med cellkärnan. Han fann en mängd ämnen i dessa kanaler bl a DNA, RNA och adrenalin. Det förkommer även ett energiflöde i kanalerna. Meridiansystemet är en förbindelselänk mellan den eteriska kroppen och den fysiska kroppen.

Chakra-Nadi-systemet
Energicentra i den eteriska kroppen kallas för chakra. Från dessa chakra flödar hög energi via kanaler till kroppen där energin påverkar nerver, fysiologiska processer och hormoner. Det finns sju chakra som påverkar kroppen. Varje chakra är anatomiskt förbundet med nervnätverk, fysiologiska, endokrina system och psyke.
Chakra står i förbindelse med varandra och den fysiska kroppen via eteriska kanaler som kallas nadis. Dessa eteriska kanaler distribuerar livskraft och energi till den fysiska kroppen. De har även en förbindelse med nervsystemet. Fungerar inte chakra och nadis bra tar det sig uttryck i en sjukdom i nervsystemet. Man har uppskattat antalet eteriska nadiskanaler till 72 000.

Känsloplanet (astralkroppen)
Astralkroppen består av astralmateria med högre energifrekvens än eterisk kroppen. Här finns också ett medvetande som kan existera separat. Detta medvetande anses förmedla nära-döden-upplevelser. Exempel på sjukdomar: självmordsdepression, apati, sorgsen, ångest, rädsla och otillfredsställelse.

Mentala planet (kroppen) och andliga kroppen
En mentalt frisk person måste ha följande kvalitéer: vara klarsynt och kreativ samt ha ordning på sina tankar. Exempel på sjukdomar: total förvirring, dilirium, paranoida idéer, brist på koncentration

Universum som hologram
Aspect upptäckte att elementarpartiklar kunde omedelbart kommunicera med varandra oberoende av avståndet. Denna upptäckt var något helt annat än vad Einstein hade kommit fram till, nämligen att ingenting kan färdas fortare än ljuset. Fysikern David Bohm anser att universum är ett hologram. Han har skrivit boken ”Wholeness and the implicate order” för att förklara sin ståndpunkt. I ett holografiskt universum kan högre ordning av information vara invävt i rum och materia/energi. Om detta kosmiska hologram existerar innehåller varje del av universum information om hela universum. Han tolkar Aspects upptäckt som om den objektiva verkligheten inte existerar dvs universum är ett gigantiskt hologram.

Den holografiska principen
Symboliskt skulle man kunna säga att den holografiska principen att ”varje del innehåller det hela” kan överföras till den flercelliga organismen, där varje del är en cell. DNA i varje cell innehåller information för att bygga upp hela kroppen kan jämföras med den holografiska principen att varje del innehåller information om det hela. Vad DNA inte förklarar är hur de nya differentierade cellerna hittar till sin rätta plats i den växande människokroppen. Den eteriska kroppen är ett holografiskt energifält med kodad information för hela kroppens utveckling. Genernas DNA vägleder de molekylära processerna på det kroppsliga planet samtidigt som den eteriska kroppen vägleder formens utveckling i nära samarbete med den genetiska processen. Den eteriska kroppen är sammansatt av materia med högre frekvens än vanlig materia. Livskraften vägleds av den eteriska kroppens holografiska fält. Homeopati kan påverka dessa eteriska fält så att bot sker.

Hologrammet
Ett hologram konstrueras genom att sända en laserstråle genom en optisk anordning, som skapar två laserstrålar dvs strålarna har samma ursprung. Dessa strålar kallas arbetsstråle och referensstråle. Referensstrålen går genom en lins till en oexponerad holografisk platta. Arbetsstrålen går också genom en lins och faller på objektet som sedan reflekteras mot den holografiska filmplattan. Dessa två strålar skapar ett interferensmönster på den holografiska plattan. Om man skickar en laserstråle genom hologrammet ser man objektet i 3 dimensioner. Om man skär itu ett hologram av ett äpple ser man hela äpplet i varje del. Varje del innehåller information om helheten. Detta är ett nytt sätt att se på helheten. Om man tar isär något som är konstruerat holografiskt får man som resultat mindre helheter.

Bohm
Bohm menar att det är en illusion att elementarpartiklar sänder signaler fram och tillbaka mellan varandra. I en djupare form av verklighet är inte partiklarna enskilda enheter utan de tillhör något fundamentalt gemensamt. För att illustrera detta använder han ett akvarium med en fisk. Du kan se akvariet och kunskapen om akvariet kommer från två televisionskameror. En framifrån och en från sidan. Om du tittar på de två monitorerna antar du att varje fisk är en enskild enhet. Varje bild är naturligtvis olika. Det finns helt klart ett visst samband mellan de två bilderna. Om fisken i på första skärmen rör på sig, rör sig också fisken i andra skärmen. Om man inte känner till hela situationen med televisionskamrorna och bara tittar på skärmarna kan det synas som kommunikation är omedelbar, vilket inte är fallet. Den djupare verkligheten är akvariet.
Att kommunikationen mellan elementarpartiklar är omedelbar beror, som sagt, på en djupare form av verklighet. Bohm menar att anledningen till att vi ser elementar-partiklarna som separerade beror på att vi bara ser en del av verkligheten. Partiklarna är facetter av en djupare enhet som är holografisk och odelbar som äpplet. Universum är med andra ord en projektion dvs ett hologram. Om elementarpartiklarnas separation är en illusion är allting på ett djupare plan i universum oändligt sammankopplat. Allting är sammankopplat med allting. I ett holografiskt universum måste tid och rum betraktas på ett annat sätt. Eftersom allting hör ihop måste tid och det tredimensionella rummet ses som en projektion av djupare ordning. Där skulle förgången tid, nutid och framtid finnas till samtidigt. Bohm håller med om att vi inte vet vad som är gömt i detta superhologram som är universum.

Pribham
Neurofysiologen Karl Pribham är övertygad om att verkligheten är ett hologram. Han kom fram till detta när han funderade på hur minnet är lagrat i hjärnan. Minnet är utspritt i hjärnan. Hjärnforskaren Karl Lashley på 1920-talet fann att det spelade ingen roll vilken del av råtthjärnan han tog bort så kunde han inte ta bort minnet. Han menade att det hela fanns i varje del dvs minnet var holografiskt. På 1960-talet tog Pribham upp idén. Han tror inte att minnet finns i neuroner utan det utgörs av mönster skapade av nervimpulser som ständigt korsar hjärnan. Hjärnan tar emot en mängd frekvensinformation från yttervärlden. Koda information är däremot hologrammet bra på. Syntesen av Bohms och Pribhams åsikter kallas för den holografiska paradigmen.

Verkligheten – en illusion
Konkret är världen en sekundär verklighet. Den primära verkligheten är i själva verket en otydlig blandning av holografiska frekvenser. Pribhams hologramhjärna väljer ut frekvenser ur den primära verklighetens otydliga blandning av frekvenser och omvandlar dessa till sinnesintryck. Följden är att den objektiva verkligheten inte existerar! Den fysiska världen är med andra ord en illusion!

Telepati
Alla individers hjärnor tillhör ett odelbart större hologram (universum) där allting är sammanlänkat. Telepatin kan förklaras med att två hjärnor är sammanbundna via den holografiska nivån. Detta kan jämföras med kommunikationen mellan två elementarpartiklar.

Medvetandet
Psykologen Keith Floyd menar att verkligheten är en illusion. Det är själva medvetandet som skapar den materiella hjärnan, kroppen och allt materiellt omkring oss. Den fysiska strukturen av kroppen är en holografisk projektion av medvetandet. Det är alltså medvetandet som styr hälsa och sjukdom. En spontan tillbakagång av en sjukdom kan helt enkelt bero på en förändring av medvetandet. En förändring som påverkar kroppens hologram.
Det holografiska synsättet har på ett eller annat sätt påverkat vetenskapsmännen trots att man inte tycker att teorin är hållbar. Man kan säga att det holografiska synsättet inte erbjuder den bästa förklaringen för omedelbar kommunikation mellan elementarpartiklar.
Aspekts upptäckt visar att vi måste vara beredda på att helt ändra vår uppfattning om verkligheten. En annan förklaring krävs!

Referenser
Biggs J, Peat F: Looking Glass Universe, The Emerging Science of Wholeness,
1984
Bohm D: Wholeness and the Implicate Order, 2007
Burr H: Blueprint of Immortality. The Electric Patterns of Life, 1972
Gerber R: Vibrational Medicine, 2001
Talbot M: The Holographic Universe, 1996
Tiller W: Science and Human Transformation: Subtle Energies, Intentionality
and Consciousness, 1997

2. Spegelpartikelhomeopatin
En kortfattad beskrivning
Hans Elvesjö

När jag 1990 läste Pagels bok ”Den kosmiska koden” fann jag i slutet av boken 5 punkter. Dessa var:
De centrala teserna i den relativistiska kvantteorin
1. Den väsentliga materiella verkligheten är en uppsättning fält.
2. Fälten lyder den speciella relativitetsteorins och kvantteorins principer.
3. Intensiteten av ett fält i en punkt anger sannolikheten att finna dess åtföljande
kvanta (de elementarpartiklar som experimentalisterna observerar).
4. Fälten växelverkar, vilket medför att deras åtföljande kvanta växelverkar.
5. Det finns ingenting annat.

Jag trodde att han hade med dessa 5 teser löst kroppsjälsproblematiken. När det gick upp för mig att inte så var fallet, började jag fundera själv. Plötsligt var jag fångad av denna problematik med en vilja att fortsätta att söka efter lösningar på biologins frågetecken. De första 6 åren var intresset inriktat på konventionella frågeställningar. Sedan kom jag fram till ett vägskäl. Det gick inte att gå vidare utan att lägga till spegelvärlden, som jag ansåg fattades, trots att den är mycket svår att detektera med vetenskapliga instrument.

Indikationer på en spegelvärld
Av följande skäl kom jag fram till att kropp och själ måste uppfattas som två skilda enheter som utbyter information med varandra:
1. Libets experiment och blindsyn tyder på att människan har två informationssystem
2. Benvenistes experiment visar att det blir en reaktion med allergenen såväl som med dess spegelkopia
3. Nervernas korsning av kroppens medellinje i förlängda märgen tyder på att hjärnans minnen ligger i kroppens spegelkopia (själshjärnan).
4. Kopian av hjärtat sitter på högra sidan (själshjärtat) av bröstet och kroppshjärtat på vänstra sidan och hjärtchakrat i mitten (hjärtats chakra)
5. Energikanalerna (nadi) i esoteriska kroppen (själen) utgör en spegelbild av nerverna i den fysiska kroppen.

Människans multidimensionella anatomi
1. a. Fysiska kroppen (planet)
b. Meridiansystemet (Förbindelselänk mellan eteriska kroppen och fysiska kroppen)
c. Eteriska kroppen (Chakra-nadi-systemet) [spegelmateria]
2. Astralkroppen (Känsloplanet) [spegelmateria]
3. Mentala kroppen (planet) [spegelmateria]
Jag har alltså som slutresultat fått en strängt dualistisk kroppsjälsuppfattning. Kommunikationen mellan kropp och själ, enligt min teori, sker genom att spegelpartiklar/energi från chackra-nadi-systemet via meridiansystemet påverkar den fysiska kroppen. Den fysiska kroppens skickar naturligtvis också signaler till chakra-nadi-systemet via meridiansystemet.
Den subtila energin kan mätas fysikaliskt
“The subtle energy level manifestations themselves are not directly observable, but they set into motion electric shifts that can be physically measured” “The subtle energies can include emotional, mental and spiritual qualities, but appear to operate in connection with physically intangible factors that can be called etheric” (Tiller)

Mörk materia och mörk energi
“Because these [dark matter] particles move so slowly, but attract each other gravitationelly, it is very easy for them to form massive clumps……..
Because the dark matter clumps so easily, it can come together and form a kind of gravitationel trap that will then capture ordinary matter – protons and neutrons and electrons – and concentrate it and thus speed the formation of galaxies.
(Abell p 654)
A team led by Saul Perlmutter of Lawrence Berkeley Laboratory in California discovered that empty space appeared to contain energy–dark energy–which was pushing galaxies apart and speeding up the expansion of the Universe
(New Scientist, 3 April 1999).
Stars in the outer regions of spiral galaxies orbit so fast that, by rights, they ought to fly off into intergalactic space. Until now, astronomers have explained their motion by claiming that the stars are gripped by the gravity of dark matter.
(New Scientist, 18 Dec 1999).

Foots spegelmateriateori
Enligt Foots spegelmateriateori motsvarar en vanlig atom och molekyl av en spegelatom och en spegelmolekyl. De måste ha samma massa och livslängd. Spegelatomer har exakt samma inre egenskaper som en vanlig atom, men de är helt osynliga. Han anser att vetenskapliga experiment och observationer visar att det finns starka skäl för existensen av spegelpartiklar (electron och muon neutriner liksom orthopositronium) och spegelmateria (spegelplaneter,
spegelstjärnor, spegelasteroider och spegelorganismer).
Mörk materia teori kan mycket väl förklaras av det italienska DAMA/LIBRA experimentet. Detta experiment visar att ”one promising dark matter candidate which can reconcile the positive DAMA annual modulation signal with the null results from other experiments, is mirror dark matter” (Foot).

De subtila kropparna är mörk materia
”There is only one inescapable conclusion: The dark matter and energy of physicists is the subtle matter and energy of metaphysicists. Sooner or later qi, prana and kundalini must be accounted for by Science under dark matter and energy – after all they are, by definition, dark matter and energy. It is also important to note that the metaphysical evidence strongly suggests that certain people can see this dark matter (using the sensory-cognitive systems of their higher energy subtle bodies) which is ordinarily invisible to most of us.” (Subte Bodies And Dark Matter by Jay Alfred 2007)

Organismen har två informationssystem 
Klassiska lokala phenomena (max. ljushastigheten) i organismen är sammanlänkade med en icke-lokal kvantumvärld (det omedelbara, snabbare-än-ljuset).

Små och stora doser av samma substans har motsatt effekt
Hippokrates och sjukdomars fvåfasighet
Han ansåg att sjukdomar kan botas på två sätt: genom det motsatta och genom likhet. Det motsatta representeras av uppfattningen att om man tillförde ett ämne med motsatta egenskaper så kunde kroppen botas dvs kardinalsafternas jämvikt återställdes (contraria contrariis curantur). Likheten representeras av homeopati. Enligt likhetsprincipen kan ett läkemedel som ger samma symtom som sjukdomen på en frisk människa bota en människa med just den sjukdomen (similia similibus curantur).

Arndts lag
Under en promenad berättade Arndt för Schultz om sin biologiska grundlag: små doser främja, medelstora doser hämma och stora doser förlama livsprocesserna.
Då kom Schultz ihåg hur det utspädda veratrinet botade koleran vilket stod i samklang med den biologiska grundlagen. Under hela sin följande akademiska verksamhet prövade Schultz så allsidigt som möjligt genom experiment riktigheten av denna lag. Han hade alltid samma framgång. Nästa uppgift var att utröna om uppgifter i äldre och nyare homeopatisk litteratur var korrekta. Han kontrollerade materialet med hjälp av studenter. Han prövade de homeopatiska läkemedlen på friska personer och kom fram till att hans försök stämde med den homeopatiska litteraturen. Försöken varade 4-6 veckor.
Arndt-Schultz Law (also known as hormesis) – which decees that strong doses of a substance can kill, medium doses inhibit (these are the doses used by modern medicine), and small doses stimulate (the homeopathic application) For example, very weak concentrations of iodine, bromine, mercuric chloride, and arsenious acid will stimulate yeast growth, medium doses of these substances will inhibit yeast growth and large doses will kill the yeast (Dannheisser).

Termen homeopati har sitt ursprung i det grekiska ordet ”homoios” som betyder lika och ”pathos” som betyder sjukdom eller lidande. Hahnemanns likhetslag bygger på idén att det ämne som i fysiologiska eller farmakologiska doser orsakar symtom kan bota samma symtom med homeopatiska potensierade doser. Detta tvåfasiga uppträdande av substanser i höga och låga doser (hormesis) kan verka motsägelsefullt men försök i vetenskapliga laboratorier stödjer denna princip (Calabrese, Baldwin).
En farmakologisk dos Ipecac orsakar kräkning men en homeopatisk dos används för att bota kräkning och illamående. Stora doser natriumsulfat orsakar diarré men som homeopatiskt medel (Nat sulph) används det mot svårbehandlade diarréer (Gibson).

Små och stora doser (stimuli) har samma effekt
Libets experiment
Enligt Libets experiment förs den subjektiva upplevelsen ”tillbaka” i tiden. Detta kan ju naturligtvis inte vara sant. En lätt stimulering (beröring) förorsakar en beredskapspotential men inte medvetande.
Beredskapspotential är förändringar i hjärnans elektriska fält mätt med EEG. En stark stimulering orsakar en beredskapspotential och medvetande. Medvetandet fördröjs en halv sekund men inte den subjektiva upplevelsen (Libet). När nervimpulsen från fingret når hjärnan uppträder medvetandet efter en halv sekund. Signalen genom det andra (psykiska) informationssystemet (det undermedvetna) når själshjärnan på en mycket kortare tid pga av att det undermedvetna reagerar ungefär 30.000 gånger snabbare än det medvetna. Om nervimpulsens maxhastighet på 100 m/s översätts till det undermedvetna skulle det innebära att impulsen fortplantar sig med en hastighet av 3.000.000 m/s vilket skulle tyda på att det undermedvetna inte består av nerver. Libet fann också att patienterna kan gissa att de fått ett elektriskt stimuli på en kvarts sekund i thalamus. Gissningen orsakar medvetande dvs kontakten mellan synapserna och själshjärnan. En lätt beröring går omedelbart till hjärnan utan att medvetande uppkommer dvs påverkar direkt psyke och själ.
”Stimuleringen av huden leder omedelbart till en upplevelse, men den aktivitet i hjärnbarken som förmedlar upplevelsen måste vara i minst en halv sekund” (Nörretranders: Märk världen sid 309)
Det finns alltså två möjligheter för impulsen att nå hjärnan. (1) En omedelbar impuls utan medvetande och (2) en långsammare (½ sek) med medvetande
Benvenistes experiment
Jacques Benveniste (1935-2004), en fransk vetenskapsman, gjorde, tillsammans med sina medarbetare, det kontroversiella experimentet med allergener (Davenas E, Benveniste J et al). ”However, in the early 1980’s, the Hand of Fate struck, after Benveniste took on a new member of staff, Bernard Poitevin, a young medical doctor with a side-interest in homoeopathy. ”He asked me if he could try out some homoeopathic preparations on my allergy test”, recalled Benveniste, ”and I remember distinctly saying ‘OK, but you will be testing nothing but water’”.
But when Poitevin tested a homoeopathically diluted allergen on basophils, they degranulated as if they had been exposed to the original, full-strength allergen.
Intrigued but cautious, Benveniste ordered a two-year long series of retests, but the same results kept on recurring. Following accepted scientific practice, he then asked five other laboratories to try to replicate his findings. Once again, they obtained the same results. ”Even after a billion billion dilutions, water was behaving as if it could somehow remember the molecules it had been originally exposed to,” he concluded.” (Edwards)
Man ansåg att detta försök inte gick att upprepa på vedertaget vetenskapligt sätt men ett konsortium av fyra oberoende laboratorier har under ledning av Professor Roberfroid gjort samma experiment som Benveniste men man använde sig av histamin som inhiberar degranualtionen. Resultatet blev samma som Benvenistes (Milgrom). Peter Fisher, drottningens läkare och Clinical Director, Royal London Homoeopathic Hospital, skriver den 13 sept 2004 en insändare till The Times UK: ”In recent laboratory experiments university researchers from Belfast, Louvain, Florence, Paris and Utrecht showed that homoeopathically diluted histamine reduces allergic responses in-vitro”.
Experimentet visar att histamin och allergen i homeopatiska såväl som farmakologiska doser ger samma resultat.

Det andra informationssystemet
Det andra informationssystemet, beläget i parallelldimensionen (spegelvärlden), är en gemensam benämning på de psykiska, mentala, och själsliga systemen samt beröringssystemet.
Beröringens mikroimpulser, den låga intensiteten hos små stråldoser och svaga magnetfält samt homeopatiska medel utan molekyler förmedlas av det andra informationssystemet och förorsakar symtom. Det andra (psykiska) informationssystemet är i stort sätt en spegelvänd kopia av nervsystemet, vilken står i förbindelse med hjärnan och övriga delen av kroppen. Libets experiment, blindsyn, fantomlemmar visar att det finns ett psykiskt informationssystem.
Signalen har en omedelbar (snabbare-än-ljuset) förbindelse med själshjärnan via det andra informationssystemet, som motsvaras av meridiansystemet och Chakra-nadi-systemet.

Libets experiment
Impulsen från fingret går via nervsystemet till hjärnan och medvetandet inträffar efter en halv sekund. En lätt stimulering (beröring) förorsakar en beredskapspotential men inte medvetande. Beredskapspotential är förändringar i hjärnans elektriska fält mätt med EEG. En stark stimulering orsakar en beredskapspotential och medvetande. Medvetandet fördröjs en halv sekund men inte den subjektiva upplevelsen (Libet). Innebörden av detta är att signalen når själshjärnan omedelbart via det andra informationssystemet (subjektiv upplevelse). Mikroimpulser påverkar det andra informationssystemet och själshjärnan men inte medvetandet.
Blindsyn
Vid blindsyn är synnervsförbindelsen avbruten. Människor kan förnimma information från yttervärlden utan att bli medvetna om det. Försökspersonen gissar ändå rätt vid test (Weiskrantz). Detta tycker jag är en god indikation på att det finns en förbindelse mellan ögat och själshjärnan via det andra informations-systemets. En målvakt gissar intuitivt var bollen är med hjälp av det andra informationssystemet genom sin ”blindsyn” innan han blir medveten (en halv sekunds fördröjning) om den.
Fantomlemmar
En kvinna känner benen hon aldrig haft. De flesta forskare tror att man måste ha amputerat armen eller benet för att känna det. I det här fallet stämmer det inte. Den här kvinnan borde aldrig känna extremiteten hon inte haft. Nästan alla som amputerat har fantomkänslor (Proc Nat Acad Sci, New Sci Mag). I armar och ben finns både nervsystemet och det andra informationssystemet. Vid amputation försvinner nervsystemet och kvar blir det andra informationssystemet bestående av mörk materia med förmågan att förmedla känslor med mikroimpulser till nervsystemet.
Spegelpartikelhomeopati
Benvenistes experiment
Benvenistes experiment visar att potensierade lösningar utan molekyler ger samma reaktion som allopatiska lösningar. Detta är en indikation på att homeopatiska lösningar har en botande effekt!
”….Professor Benveniste showed the actions of potencied matter. There was no molecule found after diluting the anti-IgE for 14 times but it degranulted basophil. So this clearly indicates that Homeopathic medicine can act curatively in microdoses.” (Chakravorty)
Tolkning av Benvenistes experiment
Benvenistes kontroversiella experiment visar att det måste finnas någonting kvar i utspädningen när alla antikroppar har försvunnit. Detta betyder att antikropparna har skapat någonting som är osynligt men som blodcellerna kan känna igen och reagera på som om de var riktiga antikroppar.
Min slutsats är att det måste finnas någonting i utspädningen. Jag antar att molekylerna gör kopior av sig själva och att det är dessa kopior som orsakar reaktionen. Idén om kopiering från iaktagelsen att en person som amputerat sitt ben fortfarande känner det. Anledningen till detta är att det finns en osynlig kopia kvar av benet bestående av spegelpartiklar. När ett medel potensieras skapar skakningarna spegelkopior av medlet.
På kvantummekanisk nivå kan kopiorna även följa, som i Benvenistes experiment, den immunologiska principen dvs kopiorna uppför sig som ”nycklar” och receptormolekylerna som ”lås”.

Potensierat tuberculinum reagerar på cellreceptorer
Den primära tuberkulosinfektionen hos 90% av normala vuxna är begränsad. Detta beror på att cellimmunförsvaret är tillräckligt för att kontrollera bacillens tillväxt. Sekundär tuberkulos är ett resultat av förökning av M. tuberculosis hos en person som förut har blivit infekterad och reagerat immunologiskt. Den påföljande T-cellförmedlade immunreaktionen på det kända tuberkulosantigenet leder till att vävnader bryts ned och det bildas tuberkuloshåligheter (Rubin E, Farber J). Potensierade Tuberkuliner påskyndar den akuta tuberkulosen i stället för att bota den. Detta beror på att tuberkulin-reaktionen är allergisk till sin natur. Vid en akut process kan de milda nosoderna av de aviära T. avis D 30 användas, som på grund av sin mindre antigen-likhet anses ofarliga (Braun). Avis-kopior avviker från tuberkulinkopior på ett sådant sätt att det inte sker en allergisk reaktion. Vid en sekundär tuberkulos kopplas tuberkulinkopiorna ihop med anti-kropparna och det blir en reaktion.

Homeopatins naturlag
Homeopatins naturlag: En svagare dynamisk affektion (sjukdom) utplånas på ett varaktigt sätt av en starkare under förutsättning att de – avvikande till sin art – i sina yttringar är mycket likartade (Organon § 26).
Detta innebär att den svagare och den starkare sjukdomen täcker samma område i kroppen med spegelpartiklar. Den starkare sjukdomen med högre energi kommer att kasta ut den svagare sjukdoms spegelpartiklar (låg energi nivå).
Den homeopatiska medlet måste vara starkare än sjukdomen för att bota.

Sjukdom
När en person blir sjuk är både spegelmateria och vanlig materia är inblandade. De nya spegelpartiklarna som den sjuka kroppen attraherar omvandlar först livskraften sedan kroppen. Homeopatiska medel påverkar spegelpartiklar och allopatiska medel påverkar den vanliga materian. Det homeopatiska medlet bryter bindningarna mellan spegelmateria och vanliga materia samt bindningarna mellan spegelpartiklar. När dessa spegelpartiklar försvinner, då försvinner sjukdomen också. Medlet och sjukdomen har samma sammansättning av spegelpartiklar ”the inner nature of the remedy corresponds with the inner nature of the disease”(Kent´s Aphorims 420).

Homeopatins funktion
Det homeopatiska medlet gör spegelkopior av sig själv vid skakning. Spegelpartiklar är också spegelelektromagnetism enligt de Broglies dualitetsprincip. Spegelelektro-magnetism omvandlas på kvantnivå till elektromagnetism. Varje homeopatiskt medel har sitt eget elektromagnetiska mönster. Medlet verkar genom att dessa spegelkopior transporteras som spegelmikrovågor i det andra informationssystemet (den spegelvända kopian av nervsystemet) till de sjuka kanalerna och ansamlingarna (sjukligt stämd livskraft) där den mörka (spegel)materian håller ihop den ljusa materian. Kanaler och ansamlingar består av spegelpartiklar. Det homeopatiska medlets mörka repellerande spegelenergi upplöser de sjuka kanalerna och ansamlingarna (förstförsämring). Detta beror på att medlet har högre energi än sjukdomen. Medlets kopior dras till och löser upp partikelblandningar med likartad sammansättning (likhetsprincipen). Vid bot återställs harmonin mellan kropp och spegelmateria (livskraften).
Spegelpartikelhomeopatin bygger på att universum består av vanlig materia och mörk spegelmateria
Det är vetenskapligt bevisat att det finns mörk materia och mörk energi i universum.
Ett italienskt vetenskapligt experiment från 2008 visar på data, som Prof. Robert Foot tolkar som spegelpartiklar.
Sannolikheten är större att det finns spegelpartiklar i universum än att universum är ett hologram.
Referenser
Abell et al: Exploration of the Universe, fifth ed, 1987
Aspect A: Bell´s inequality test: more ideal than ever, Nature vol 398 18
March 99
Bellavite P, Signorini A: Biological Effects of Electromagnetic Fields, Verona
Braun A: Homeoterapins metodik 1980 (Methodik der Homöotherapie)
Calabrese, Baldwin: Hormesis as a biological hypothesis, Environ Health
Perspect 1998.
Chakravorty V: The Homoeopathic Heritage Int 2008 p 60
Dannheisser I, Edwards P: Homeopathy, An Illustrated Guide, 1998
Davenas E Benveniste J et al: Human basiphil degranulation trigged by very
dilute antiserum against IgE, Nature v 333, n 6176 p 816-8, 10 June 1988
Edwards T: Jacques Benveniste 12 March 1935 – 4th October 2004,
Homeopathy, January 2005
Foot R: Shadowlands: Quest for Mirror Matter in the Universe, UP Florida 2002
Foot R: Mirror dark matter and the new DAMA/LIBRA results: A simple
explanation for a beautiful experiment. arXiv:0804.4518v1 29 April 2008
Gerber R: Vibrational Medicine, third ed 2001
Gibson DM: Studies of Homeopathic Remedies, 2nd ed.1991
Gribbin J: Schrödinger´s Kittens and Search for Reality, 1995
Hahnemann S: Organon sixth ed – Läkekonstens verktyg 1990 (Organon der
Heilkonst)
Herbert N: Quantum Reality, Beyond the new physics, 1987
Libet B: Time-delays in conscious processes, The Behavior and Brain Sciences
13, 672, 1990
Milgrom: Thanks for the memory, Guardian March 15, 2001
Nørretraders T: Märk världen, 1991 (Libet´s experiment)
Pagels H: The Cosmic Code, Quantum physics as the language of nature, 1982
Proceedings of the National Academy of Sciences (vol 97, p 6167)
Rubin E, Farber J: Pathology, third ed, 1999
Tiller W: Science and Human Transformation: Subtle energy, Intentionality and
Consciusness, 1997
Vithoulkas G: The Science of Homeopathy 1980
Weiskrantz L: Blindsight: a case study and implications, OPS 12, Clarendon
1986